Dự án xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh theo hình thức PPP

Dự án

Dự án xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh theo hình thức PPP

Hạng mục công việc

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh

Thời gian

2019 - 2020

Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech